Praktische informatie

Handig voor u verzameld!

Praktische informatie

Van schooltijden tot tussenschoolse opvang en van ouderbijdrage tot rapporten. Hier vindt u alle praktische informatie over basisschool De IJsselster.

Een leerling op de basisschool moet het volgende aantal uren onderwijs krijgen:

  • de eerste vier schooljaren (onderbouw): minimaal 3.520 uur;
  • de laatste vier schooljaren (bovenbouw): 3.760 uur.

Over acht schooljaren is dit minimaal 7.520 uur. De overgebleven 240 uur mogen scholen zelf verdelen over de onderbouw en de bovenbouw. Er is geen maximum aan het aantal uren onderwijs per dag. Onze schooltijden zijn:

Groep 1 t/m 4
Maandag 8.30 tot 11.45 en 13.00 tot 15.15
Dinsdag 8.30 tot 11.45 en 13.00 tot 15.15
Woensdag 8.30 tot 12.15
Donderdag 8.30 tot 11.45 en 13.00 tot 15.15
Vrijdag 8.30 tot 11.45
Groep 5 t/m 8
Maandag 8.30 tot 11.45 en 13.00 tot 15.15
Dinsdag 8.30 tot 11.45 en 13.00 tot 15.15
Woensdag 8.30 tot 12.15
Donderdag 8.30 tot 11.45 en 13.00 tot 15.15
Vrijdag 8.30 tot 11.45 en 13.00 tot 15.15

Aangezien de groepen 1 t/m 4-jaarlijks iets meer uren maken dan wettelijk verplicht is, hebben deze groepen ook nog een aantal extra vrije dagen, zogenaamde ‘margedagen’. Deze vindt u in de jaarkalender.


Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen leerlingen tussen de middag overblijven op school. Opgave om over te blijven verloopt via de intekenlijst. De kosten bedragen € 2,00 per keer. We werken met vaste, gecertificeerde overblijfouders. De opvang is van 11:45 uur tot 12:50 uur.


Voor de financiering van activiteiten vraagt De IJsselster ieder schooljaar per leerling een vrijwillige ouderbijdrage. We gebruiken deze bijdrage om de volgende activiteiten te kunnen realiseren: de Sinterklaas-, Kerst- en Palmpasenviering, een traktatie tijdens bijvoorbeeld carnaval en de avondvierdaagse, het versieren van de school en een bijdrage aan de schoolreis en het schoolkamp. De ouderbijdrage is dit schooljaar vastgesteld op € 20,- per leerling.

Aan het begin van ieder schooljaar wordt de jaarvergadering gehouden. Tijdens deze vergadering doet de oudervereniging verslag van haar activiteiten en financiën. De oudervereniging vergadert circa zes keer per schooljaar.


In groep 1 en 2 nodigen we u als ouder/verzorger/voogd tweemaal per schooljaar uit om, aansluitend op de rapporten die zijn meegegeven, het welbevinden en de ontwikkeling van uw kind met de groepsleerkracht(en) te bespreken. Bij nieuwe gezinnen komt de leerkracht van groep 1/2 binnen acht weken na de start op huisbezoek om kennis te maken.

Minimaal twee keer per jaar vinden er ontwikkelgesprekken van 10 minuten plaats. De eerste ronde gesprekken vindt plaats na ongeveer 10 weken onderwijs. Voor ouders met leerlingen in groep 3 en 8 zijn deze gesprekken verplicht. Tijdens deze gesprekken zal de leerkracht vooral ingaan op het welbevinden van uw kind binnen de groep. De tweede ronde gesprekken vindt plaats na afname van de Cito- Middentoetsen. In deze gesprekken zal naast het welbevinden van uw kind ook de vooruitgang op cognitief gebied worden besproken. Uw kind ontvangt dan zijn/haar eerste rapport. Aan het einde van het schooljaar, na afname van de Cito-Eindtoetsen, ontvangt uw kind het tweede rapport en vinden de gesprekken hierover plaats.

Mocht u buiten deze vaste data behoefte hebben om met de leerkracht te spreken, dan kunt u hiervoor altijd een aparte afspraak maken. Soms nodigt een leerkracht u als ouder(s)/verzorger/voogd uit voor een afsluitend gesprek in verband met de warme overdracht naar de volgende groep.


Mocht u klachten hebben over de dagelijkse gang van zaken op onze school, dan worden deze klachten vrijwel altijd in goed overleg opgelost. In eerste instantie is de leerkracht de aangewezen persoon voor dit overleg. Wanneer dit overleg niet het gewenste resultaat brengt, kunt u contact opnemen met de directeur.

Mocht het contact met de directeur naar uw oordeel niet geheel bevredigend verlopen, dan kunt u zich wenden tot de contactpersoon van onze school. Dit is Noor Bos. Zij kan u vertellen wat mogelijke vervolgstappen voor u zijn.

Informatie hierover is eveneens terug te vinden op de website van Stichting Catent www.catent.nl, onder het kopje Organisatie.


Er is een Interne Klachtencommissie (IKC) verbonden aan de Stichting Catent. Deze bestaat uit:

Voorzitter: meneer mr. S.M.C. Verheyd
Lid: mevrouw. A. Zandbergen
Lid: meneer H. Slabbekoorn

De IKC is te bereiken via e-mailadres IKC@catent.nl.
In uitzonderlijke gevallen (indien u niet over e-mail beschikt) kunt u gebruik maken van het adres IKC, Postbus 290, 8000 AG Zwolle.
Een klacht die wordt ingediend bij de IKC wordt conform het reglement-IKC behandeld. Het reglement is terug te vinden op de website van Stichting Catent www.catent.nl, onder het kopje Organisatie.

Het College van Bestuur van Catent is eindverantwoordelijk voor de beslissingen die, naar aanleiding van een ingediende klacht bij de klachtencommissie, al dan niet worden genomen.


Er is een vertrouwenspersoon verbonden aan de Stichting Catent. Deze vertrouwenspersoon heeft als taak te beoordelen of bij een klacht door bemiddeling tot een bevredigend resultaat gekomen kan worden. Op dit moment is de volgende vertrouwenspersoon aan Catent verbonden: de heer J. (Jan) de Vries. Wilt u met de vertrouwenspersoon in contact komen, dan kunt u bellen met het bestuurskantoor (tel. 038- 3031844).